UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản...   Tin mới
Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL , Nghị định số 154/2020/NĐ-CP...
Xem tiếp
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về giao Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và Kế hoạch số 1611/KH-STP ngày 17/5/2023...
Xem tiếp
Sở Tư pháp triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác...   Tin mới
Để triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo Kế hoạch số 2490/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023 và Kế hoạch số 32/KH-UBND...
Xem tiếp

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần