Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1525

  • Tổng 5.702.169

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về giao Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và Kế hoạch số 1611/KH-STP ngày 17/5/2023...
Xem tiếp
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu khai thác và sử dụng Bộ Pháp...   Tin mới
Thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08/5/2023 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống QPPL, vừa qua,...
Xem tiếp
Sở Tư pháp triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác...   Tin mới
Để triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo Kế hoạch số 2490/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023 và Kế hoạch số 32/KH-UBND...
Xem tiếp
Tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về giao kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và Kế hoạch số 1308/KH-STP ngày 27/5/2021...
Xem tiếp
Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật   Tin mới
Đó là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 1555/UBND-NCVX ngày 16/8/2021 về nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Xem tiếp