Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1121

  • Tổng 7.232.291

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản...   Tin mới
Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL , Nghị định số 154/2020/NĐ-CP...
Xem tiếp
Sở Tư pháp hướng dẫn một số nội dung trong công tác pháp chế   Tin mới
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh, ngày...
Xem tiếp
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về giao Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và Kế hoạch số 1611/KH-STP ngày 17/5/2023...
Xem tiếp
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu khai thác và sử dụng Bộ Pháp...   Tin mới
Thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08/5/2023 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống QPPL, vừa qua,...
Xem tiếp
Sở Tư pháp triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác...   Tin mới
Để triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo Kế hoạch số 2490/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023 và Kế hoạch số 32/KH-UBND...
Xem tiếp