Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 2127

  • Tổng 7.225.936

Tăng cường trách nhiệm giải trình đối với ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp

8:11, Thứ Sáu, 25-6-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 978/UBND-NCVX ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số nội dung trong công tác xây dựng văn bản QPPL.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương về công tác xây dựng văn bản QPPL, tuân thủ đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo đối với ý kiến góp ý dự thảo văn bản QPPL của đối tượng chịu sự tác động, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đặc biệt là đối với ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp.
Việc tham mưu xây dựng và ban hành văn bản QPPL phải tuân thủ nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đúng quy định, hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. Việc xây dựng hoặc tham gia ý kiến đối với văn bản QPPL phải bám sát yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; tránh để tình trạng không có ý kiến dẫn đến văn bản ban hành không khả thi hoặc phát sinh vướng mắc mới.
Tiếp tục và khẩn trương rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công theo dõi, tổ chức thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ được giao tại các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 04/KH-UBND ngày 04/01/2021 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh; số 610/KH-UBND ngày 20/4/2021  về rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề cải cách TTHC và các kế hoạch rà soát văn bản QPPL thường xuyên hoặc chuyên đề các năm tiếp theo để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế những văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
                                                                                      Nhật Tân

Các tin khác