Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2432

  • Tổng 7.226.241

Có 20 văn bản thuộc danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

11:11, Thứ Ba, 11-5-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 04/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, theo đó tại Quyết định này đã xác định có 20 văn bản thuộc danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Danh mục bao gồm:
1. Hướng dẫn áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn;
2. Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh;
3. Quy định việc thu gom, xử lý chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị; việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước;
4. Quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển;
5. Quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải;
6. Phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân;
7. Quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cồng kềnh;
8. Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;
9. Quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
10. Quy định tuyến đường và thời gian phương tiện vận tải vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý phải có thiết bị định vị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động;
11. Quy định tuyến đường, thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại;
12. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải của địa phương;
13. Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải với đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải;
14. Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ để tổ chức, hộ gia đình trong đô thị, khu dân cư tập trung xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận trong trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải;
15. Quy định lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý tại chỗ nước sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại các khu dân cư không tập trung;
16. Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
17. Quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại;
18. Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp;
19. Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;
20. Quản lý các chất ô nhiễm liên quan đến các vấn đề bệnh tật và sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh.
Để đảm bảo tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết kịp thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan được giao chủ trì soạn thảo chủ động khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương; nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản, tài liệu có liên quan xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao, đánh giá tác động về giới (nếu có). Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, tổng hợp nghiên cứu tiếp thu ý kiến, gửi hồ sơ dự thảo đến Sở Tư pháp thẩm định, hoàn chỉnh văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đảm bảo nội dung và tiến độ đã đề ra. Giao cơ quan phối hợp soạn thảo và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của văn bản. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ở địa phương đảm bảo tiến độ và chất lượng./. 
                                                                             Nhật Tân

Các tin khác