Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1283

  • Tổng 5.701.927

Thông báo ghi nhận việc hoàn thành thời gian và các nghĩa vụ của Người...   Tin mới
Sở Tư pháp nhận được Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng của bà Bùi Ngọc Huệ. Qua xem xét báo cáo kết quả tập sự, đối chiếu Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng...
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về...   Tin mới
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012...
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về...   Tin mới
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012...
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về...   Tin mới
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012...
Xem tiếp
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả...   Tin mới
Ngày 28/3/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn...
Xem tiếp