Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2008

  • Tổng 7.121.754

Thông báo: Về đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Công Bằng –...   Tin mới
Thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Luật sư 2006, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho cho Cho nhánh của Văn phòng luật sư Công Bằng tại thị xã Ba Đồn như sau:
Xem tiếp
Thông báo ghi nhận việc hoàn thành thời gian và các nghĩa vụ của Người...   Tin mới
Sở Tư pháp nhận được Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng của bà Bùi Ngọc Huệ. Qua xem xét báo cáo kết quả tập sự, đối chiếu Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng...
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về...   Tin mới
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012...
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về...   Tin mới
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012...
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về...   Tin mới
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012...
Xem tiếp