Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1178

  • Tổng 5.462.796

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới tổ...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 897/STP-PBGDPL ngày 25/3/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình về việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hòa giải viên các huyện, thị xã, thành phố; ngày...
Xem tiếp
Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên...   Tin mới
Ngày 22/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình phối hợp với thị xã Ba Đồn tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Tham dự có đồng...
Xem tiếp
Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hòa giải viên huyện Tuyên...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải...   Tin mới
Ngày 08/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 829/KH-UBND về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
Xem tiếp
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và...   Tin mới
Ngày 14/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai...
Xem tiếp