Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 3707

  • Tổng 7.264.285

02 quy định của Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/4/2024   Tin mới
Luật Đất đai năm 2024 quy định Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024. Đó là các quy định về hoạt động lấn biến và việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng.
Xem tiếp
Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao...   Tin mới
Ngày 07/6/2024, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1044/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho...
Xem tiếp
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thông...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch 1232/KHPH-STP-HĐPH ngày 14/5/2024 về kế hoạch phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật giữa Sở Tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Đồng Hới năm 2024, ngày 22 tháng 5 năm 2024,...
Xem tiếp
Hướng dẫn thực hiện việc truyền thông chính sách có tác động lớn đến...   Tin mới
Ngày 14/5/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 1233/CV-HĐPH về việc hướng dẫn thực hiện việc truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong...
Xem tiếp