Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1080

  • Tổng 5.462.699

Tăng cường hướng dẫn địa phương thông qua Sổ tay hướng dẫn nghiệp...   Tin mới
Trong năm 2022, với vai trò tham mưu của đơn vị chức năng (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới cơ sở nhằm đẩy mạnh việc triển khai các văn bản mới về đánh...
Xem tiếp
Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022   Tin mới
Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo bộ tiêu chí mới quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày...
Xem tiếp
Quảng Bình ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục...   Tin mới
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo Luật PBGDPL; Luật Hoà giải ở cơ sở; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW...
Xem tiếp