Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 361

  • Tổng 7.459.580

Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”

6:59, Thứ Sáu, 14-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 07/6/2024, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1044/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật  tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”.

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sự  phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Kế hoạch đã đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; rà soát, nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN; xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN bảo đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả; tăng cường năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm hoạt động thực chất, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật; trang bị công cụ, phương tiện, thiết bị và bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN; tăng cường huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN để hỗ trợ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để Kế hoạch được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Thu Hương

Các tin khác