Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 16

  • Hôm nay 3481

  • Tổng 7.264.059

Danh sách đăng ký tập sự hành nghề công chứng

15:2, Thứ Sáu, 30-8-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+


STT
Họ tên người tập sự
Năm sinh
Giới tính
Nơi cư trú
Số, ngày, tháng, năm của Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng/Số, ngày, tháng, năm của Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng (1)
Ngày, tháng, năm ghi tên người tập sự vào Sổ
Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự
Họ tên, số thẻ của công chứng viên hướng dẫn tập sự
Những thay đổi trong quá trình tập sự (2)
Kết quả tập sự (3)
Nam
Nữ
1
Nguyễn Ngọc Hồng Kông
18/8/1987
 
x
Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình
1075/2018/CC ngày 17/9/2018 của Học viện tư pháp
05/11/2018
VPCC Nhất Tín
Hoàng Hữu Cảnh- Số thẻ 936/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/7/2012
 
Báo cáo kết quả tập sự ngày 05/11/2019
2
Phạm Thị Lâm Tân
19/5/1990
 
x
Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
1090/2018/CC ngày 17/9/2018 của Học viện tư pháp
05/11/2018
VPCC Nhất Tín
Hoàng Hữu Cảnh- Số thẻ 936/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/7/2012
 
Báo cáo kết quả tập sự ngày 05/11/2019
2
Trần Thị Loan
22/11/1991
 
x
TDP 13, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
1280/2018/CC ngày 26/11/2018 của Học viện tư pháp
20/12/2018
VPCC Trần Trọng Kiệm
Trần Trọng Kiệm- Số thẻ 04/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 04/11/2015
 
Báo cáo kết quả tập sự ngày 20/12/2019
4
Lê Ngọc Ninh
20/01/1983
x
 
TDP 3, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
1284/2018/CC ngày 26/11/2018 của Học viện tư pháp
24/12/2018
VPCC Lê Ngọc Lệ
Lê Ngọc Lệ - Số thẻ 06/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 30/01/2018
 
Báo cáo kết quả tập sự ngày 24/12/2019
5
Phan Đức Hạnh
19/4/1988
x
 
TDP 6, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình
1272/2018/CC ngày 26/11/2018 của Học viện tư pháp
24/12/2018
Phòng CC số 1
Hoàng Thị Lệ Hải - Số thẻ 413/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/12/2010       
 
Báo cáo kết quả tập sự ngày 24/12/2019
6
Từ Công Hải Linh
14/8/1992
x
 
Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
1279/2018/CC ngày 26/11/2018 của Học viện tư pháp
24/12/2018
Phòng CC số 1
Bùi Thị Thu Hằng - Số thẻ       1227/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/8/2013
 
Báo cáo kết quả tập sự ngày 24/12/2019
12
Hoàng Thị Mộng Trinh
02/7/1992
 
x
Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
1292/2018/CC ngày 26/11/2018 của Học viện tư pháp
24/12/2018
Phòng CC số 1
Trà Đình Phúc - Số thẻ 414/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/12/2010       
 
Báo cáo kết quả tập sự ngày 24/12/2019
7
Vương Nguyễn Bảo Ngọc
19/3/1995
 
x
Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình
1283/2018/CC ngày 26/11/2018 của Học viện tư pháp
15/01/2019
VPCC Trần Trọng Kiệm
Trần Trọng Kiệm- Số thẻ 04/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 04/11/2015
 
Báo cáo kết quả tập sự ngày
15/01/2020
8
Trần Thị Thanh Huyền
01/12/1992
 
x
Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình
1275/2018/CC ngày 26/11/2018 của Học viện tư pháp
26/8/2019
VPCC Nhất Tín
Lê Hương Trà - Số thẻ 1182/TP-CC do Bộ Tư pháp cấp ngày 21/6/2013
 
Báo cáo kết quả tập sự ngày
26/8/2020