Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2158

  • Tổng 7.225.967

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023

13:30, Thứ Sáu, 1-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL , Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 26/02/2024 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023.

Theo đó, có 774 văn bản (188 Nghị quyết ; 586 Quyết định) thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 – 2023, cụ thể:

- Tổng số văn bản còn hiệu lực (bao gồm cả văn bản chưa có hiệu lực) trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023: 515 văn bản (144 Nghị quyết; 371 Quyết định). Các văn bản này được tập hợp vào Danh mục I văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. Danh mục này bao gồm các văn bản QPPL còn hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực 1 phần và chưa có hiệu lực.

Căn cứ vào Danh mục I, các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 đã được sắp xếp thành Tập hệ thống hóa văn bản.

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ kỳ 2019 - 2023: 259 văn bản (44 Nghị quyết; 215 Quyết định). Các văn bản này được tập hợp vào Danh mục II văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ do HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần kỳ 2019 - 2023: 53 văn bản (18 Nghị quyết; 35 Quyết định). Các văn bản này được tập hợp vào Danh mục III văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần do HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

- Tổng số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ 2019 - 2023: 22 văn bản (03 Nghị quyết; 19 Quyết định). Các văn bản này được tập hợp vào Danh mục IV văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới do HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

ĐH

Các tin khác