Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 832

  • Tổng 7.232.002

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15:11, Thứ Ba, 30-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 30/8/2022, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tại Hội nghị
Tại Hội nghị các đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
 
Đồng chí Trương Quang Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tại Hội nghị
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua Hội nghị này giúp các đảng viên trong Đảng bộ Sở Tư pháp nắm vững nội dung cốt lõi, nhiệm vụ, giải pháp và những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa các Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu Hương

Các tin khác