Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 17

  • Hôm nay 3671

  • Tổng 7.264.249

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020

16:41, Thứ Tư, 1-4-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 12/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 19/3/2020 của Đảng ủy Khối về thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, ngày 30/3/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 50-KH/ĐU về thực hiện Năm Dân vận khéo” 2020.

Với mục đích: Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong toàn Đảng bộ Sở, vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hướng tới đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” nhằm tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị.
Về nội dung Kế hoạch: có 04 nội chính sau:
- Tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Sở về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn đảng bộ, chi bộ và cơ quan đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
- Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” theo tinh thần của Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Công văn số 119-CV/TU ngày 21/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 61-KH/ĐU ngày 11/10/2016 của Đảng ủy Sở Tư pháp về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.
- Tiến hành rà soát, đánh giá, công nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 trong Đảng bộ Sở và các Chi bộ trực thuộc.
- Tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và Đại hội thi đua yêu nước của ngành Dân vận giai đoạn 2015 - 2020. Hưởng ứng cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 theo chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương.
Kế hoạch cũng đã giao nhiệm vụ cho các Chi bộ và các Tổ chức đoàn thể. Cụ thể:
* Đối với các Chi bộ trực thuộc:
- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên tại cơ quan, đơn vị; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.
- Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên.
- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy; giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có).
- Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phản ánh với cấp ủy, cơ quan, đơn vị các vấn đề đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm.
- Lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công nhận, biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 tại các cơ quan, đơn vị.
* Đối với các tổ chức đoàn thể
- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.  Phát huy vai trò của các đoàn thể, đoàn viên, hội viên trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Tập trung tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các đoàn thể tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; cầu nối giữa Đảng với nhân dân.
Diệu Hương

Các tin khác