Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2424

  • Tổng 7.226.233

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

8:24, Thứ Ba, 21-1-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Hướng dẫn số 203-HD/BTG ngày 23/12/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tổ chức sinh hoạt Chuyên đề  năm 2020,  ngày 06/01/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/ĐU về tổ chức sinh hoạt Chuyên đề  năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Đảng ủy Sở cũng đã tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở học tập, nghiêm cứu vào ngày 16/01/2020
Kế hoạch cũng đã yêu cầu:
- Các Chi ủy, Chi bộ tùy vào tình hình của đơn vị lựa chọn nội dung chuyên đề phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị mình để đưa vào sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức phong phú, khơi dậy tinh thần của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc xây dựng ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn ; các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước gắn với việc thực hiện phương châm hành động xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ tỉnh là “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”.
- Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, các Chi bộ, Chi ủy cần lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 01-QĐi/TU ngày 3/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quy định số 66-QĐi/ĐU ngày 26/11/2018 của Đảng ủy Sở Tư pháp về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thuộc diện BCH Đảng bộ Sở Tư pháp quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giaoNghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".
- Chi ủy, Chi bộ tiếp tục hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình lựa chọn một số vấn đề trong Chuyên đề năm 2020 để đăng ký làm theo gắn với nhiệm vụ chuyên môn, công việc hàng ngày của mình; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với Chi ủy, Chi bộ để để được góp ý, giúp đỡ, giám sát. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hàng năm. Sau mỗi đợt sinh hoạt, các Chi ủy, Chi bộ gửi báo cáo kết quả trong đó nêu rõ nội dung, các ý kiến phát biểu, liên hệ bản thân; giải pháp thực hiện của đảng viên trong toàn Chi bộ; trên cơ sở đó các Chi bộ đánh giá việc thực hiện vào đợt sinh hoạt chuyên đề lần tiếp theo.
Diệu Hương

Các tin khác