Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 3395

  • Tổng 7.448.637

Đảng bộ Sở Tư pháp với công tác dân vận

16:18, Thứ Tư, 31-7-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác của Đảng và các cấp chính quyền, nếu thiếu hoặc làm không tốt, sẽ không tập hợp và huy động sức mạnh của quần chúng, bởi “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân”[1].


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011

Để việc làm theo tư tưởng của Người về công tác dân vận, trong thời gian qua Đảng ủy Sở Tư pháp đã luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy Sở luôn chú trọng công tác quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhất là phương pháp “Dân vận khéo”. Theo đó, bằng nhiều hình thức khác nhau[1], Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã tích cực phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Đảng ủy Khối liên quan đến công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp, Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácdân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tinh hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; … cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới.
Ngoài việc phổ biến quán triệt, Đảng ủy Sở Tư pháp kịp thời chỉ đạo chuyên môn ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 172/KH-STP ngày 24/01/2019 của Sở Tư pháp về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 thông qua các hoạt động chuyên môn; trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật với việc tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện kịp thời việc góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tập trung thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đề xuất, kiến nghị, đồng thời góp ý giúp Sở, ngành Tư pháp và cơ quan nhà nước không ngừng đổi mới, cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chú trọng công tác tuyên truyền, PBGDPL với việc thực hiện đại trà, diện rộng, đồng thời tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng đặc thù, với hình thức phong phú, đa dạng hơn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp Nhân dân. Công tác đăng ký quản lý Hộ tịch được thực hiện nghiêm túc góp phần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, về bình đẳng giới.... Thông qua hoạt động TGPL, chuẩn tiếp cận pháp luật ở cở sở góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Từ các hoạt động giúp chính quyền xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật đến các hoạt động chuyên môn có tính sự vụ, tác nghiệp, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp công tác tư pháp ngày càng thu hút sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của Nhân dân; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Công tác dân vận đã thực sự được phát huy tác dụng trong lĩnh vực Tư pháp.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Tư pháp tạo điều kiện cho BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn thanh niên, Chi hội luật gia hoạt động có hiệu quả; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm Dân vận chính quyền”, Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các chi ủy, chi bộ triển khai Kế hoạch số 61-KH/ĐUSTP ngày 06/10/2016 của Đảng ủy Sở Tư pháp về thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, với mô hình thi đua đã đăng ký: Đối với tập thể đăng ký mô hình về “Khéo” trong tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp để giúp ngành Tư pháp ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong bộ máy nhà nước ở địa phương. Đối với cá nhân đăng ký mô hình “Khéo” trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo công tác cải cách hành chính.
Phải khẳng định rằng, công tác Dân vận trong thời gian qua đã được Đảng ủy, các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Các đảng viên của Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện các nhiệm vụ được giao; tuân thủ các quy định của pháp luật, của Điều lệ Đảng cũng như các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động luôn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đồng lòng, đồng sức cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và được cấp có thẩm quyền ghi nhận thông qua đánh giá, xếp loại hàng năm[2]. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII ”về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả”, Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 08/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã làm tốt công tác dân vận trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của Sở. Theo đó, ban hành và triển khai có hiệu quả Đề án số 1957/ĐA-STP được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 (theo quy định hiện hành Sở Tư pháp có 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đến nay giảm 01 đầu mối cấp phòng còn 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; giảm 02 vị trí chức danh lãnh đạo cấp phòng); xây dựng và ban hành Đề án số 989/ĐA-STP ngày 09/5/2019 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt việc sắp xếp các Chi nhánh trợ giúp pháp lý theo hướng sáp nhập từ 05 chi nhánh còn 03 chi nhánh[3]. Công tác tổ chức cán bộ từ đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luôn thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Đặc biệt năm 2018 là "Năm Dân vận chính quyền", Đảng ủy cùng với Lãnh đạo chuyên môn, BCH Công đoàn đã lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng Hội thi “Dân vận khéo” trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2018 do UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức. Kết quả, Đội dự thi của Sở Tư pháp đã đạt giải Nhất trong số 11 sở, ngành cấp tỉnh và 08/08 địa phương cấp huyện tham dự Hội thi. Tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Sở Tư pháp có 02 đảng viên được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen và Đảng ủy Sở tặng Giấy khen cho 04 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đảng bộ Sở Tư pháp được tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
Trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương xuống cơ sở và đó là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm sự phát triển của đất nước. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác dân vận và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chuyên môn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và phòng trào thi đua “Dân vận khéo”. Thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nâng cao, đổi mới nội dung sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề.
Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết  sô 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”… Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác dân vận sâu rộng, có hiệu quả , qua đó góp phần thiết thực thực hiện lời căn dặn của Người: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận cho đảng viên.
Ba là, thường xuyên bồi dưỡng phương pháp “Dân vận khéo”, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức có tinh thần tôn trọng và phục vụ nhân dân; xây dựng và thực hành phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Rèn luyện cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vận dụng thành thạo các bước công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt chú trọng nâng cao công tác trong tiếp công dân định; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp có liên quan đến nhiệm vụ của Ngành.
Bốn là, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đội ngũ đảng viên nói chung, đội ngũ đảng viên lãnh đạo, quản lý nói riêng trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trên mọi mặt công tác; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt chủ đề “Năm Dân vận chính quyền” gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).
Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua của địa phương, của Ngành; tiếp tục xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; có những giải pháp để thực hiện có hiệu quả 02 mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký. Sơ, tổng kết về công tác dân vận để kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận, theo đó lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới… để mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở Tư pháp thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, để hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó cho Ngành. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019 mà Tỉnh đã đề ra.
   Minh Tâm

 


[1] Thông qua sinh hoạt định kỳ, họp giao ban, tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hội nghị sơ kết, chuyên đề, qua việc phát hành Bản tin Tư pháp…
 
[2] Sở Tư pháp 5 năm liên tục (2014,2015,2016,2017,2018) được Bộ Tư pháp xếp hạng A (xuất sắc); nhiều năm liên tục được xếp trong tốp đầu : 2013 đến năm 2016 đứng đầu , năm 2017 đứng thứ 2 và năm 2018 Sở Tư pháp đứng thứ 4 về chỉ số CCHC cấp Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
 
[3] Sáp nhập Chi nhánh số 1 (huyện Minh Hóa) vào Chi nhánh số 5 (Huyện Tuyên Hóa) và đạt trụ sở tại huyện Tuyên Hóa ; Chi nhánh số 4 (huyện Bố Trạch) vào chi nhánh số 2 (thị xã Ba Đồn) và đạt Chi nhánh tại thị xã Ba Đồn.

Các tin khác