Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 278

  • Tổng 7.459.497

Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

14:29, Chủ Nhật, 27-10-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 749-CV/ĐUK ngày 14/10/2019 của Đảng ủy Khối về việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 22/10/2019, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 75-CV/ĐU đề nghị các Chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW của BCH TW về thi hành điều lệ Đảng, Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư và của đảng viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc sinh hoạt chi bộ.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các Chi bộ phải xác định việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của TCCS Đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay.
Kể từ tháng 11/2019 trở đi, các Chi bộ xây dựng lịch sinh hoạt Chi bộ hàng tháng gửi về Đảng ủy Sở Tư pháp trước ngày sinh hoạt chi bộ ít nhất 10 ngày làm việc để Đảng ủy Sở Tư pháp đăng ký, mời đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về dự, theo dõi hoặc bố trí các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở về dự, theo dõi.

Diệu Hương

Các tin khác