Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2043

  • Tổng 7.121.789

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

16:57, Thứ Tư, 23-6-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 89-KH/ĐU ngày 22/4/2021 của Đảng ủy Sở về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 22/6/2021, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các đảng viên thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Trần Ngọc Thăng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt các chuyên đề
 
Tại Hội nghị các đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Thăng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung của Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng và an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Trần Thanh Hải - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt các nội dung cốt lõi của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
Đồng chí Trương Quang Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp kết luận Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Quang Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Bí thư các Chi bộ, người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện quán triệt Nghị quyết; chỉ đạo xây dựng, thảo luận kế hoạch/chương trình hành động của cấp uỷ, chi bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, gắn học tập nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, làm cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.
Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh, trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và sau hội nghị các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu và viết bài thu hoạch./.
Đoàn Hoà

Các tin khác