Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 46/BC-BCĐ 26/03/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
2 64/BC-UBND 25/03/2021 Báo cáo Tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2020
3 313/BC-UBND 09/12/2020 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
4 104/BC-UBND 26/05/2020 Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản theo chuyên đề giá
5 101/BC-UBND 22/05/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 51/BC-UBND 25/03/2020 Báo cáo Tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019
7 16/BC-BCĐ 11/02/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
8 283/BC-UBND 18/12/2019 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
9 257/BC-UBND 20/11/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2019
10 2149/BC-STP 13/09/2019 Báo cáo Tình hình kết quả công tác phòng, chống tội phạm Quý III/2019 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »