Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 371/UBND-NCVX 05/03/2024 Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024
2 99/STP-XDKTVB 12/01/2024 Công văn V/v hướng dẫn một số nội dung trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh
3 3987/STP-HCTP&BTTP 23/11/2023 Công văn Vv triển khai thực hiện Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020
4 3264/STP-VP 04/10/2023 Công văn V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023”
5 2565/HĐPH-PBGDPL 31/07/2023 Công văn V/v hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
6 113/HĐPH-PBGDPL 28/06/2023 Công văn V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 1145/KH-HĐPH
7 2030/CV-HĐPH 15/06/2023 Công văn V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
8 1873/STP-PBGDPL 05/06/2023 Công văn về việc hướng dẫn lựa chọn và xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL và mô hình điển hình về hoà giải cơ sở hoạt động hiệu quả
9 1775/STP-VP 29/05/2023 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 740/QĐ-BTP ngày 17/5/2023 của Bộ Tư pháp
10 298/HĐPH 08/02/2023 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »