Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3779/QĐ-UBND 22/11/2021 Quyết định Công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
2 3729/QĐ-UBND 17/11/2021 Quyết định Phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025”
3 167/QĐ-HĐPH 25/10/2021 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
4 140/QĐ-HĐPH 23/09/2021 Quyết định Phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
5 2104/QĐ-STP 13/09/2021 Quyết định Về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
6 2015/QĐ-STP 25/08/2021 Quyết định Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Kiến Giang
7 2011/QĐ-STP 24/08/2021 Quyết định Chỉ định Tổ chức hành nghề công chứng tiếp nhận hồ sơ công chứng
8 2654/QĐ-UBND 18/08/2021 Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
9 1695/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 73/QĐ-BTC 28/05/2021 Quyết định V/v công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »