Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3303/QĐ-UBND 05/10/2018 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2 2011/QĐ-STP 04/10/2018 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội dung bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Sở Tư pháp
3 2016/QĐ-STP 04/10/2018 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
4 1719/QĐ-STP 28/08/2018 Quyết định Về việc phân công trực và bảo vệ cơ quan trong dịp lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9
5 2637/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đối với thửa đất số 513, thuộc Tờ bản đồ số 05 tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới (thửa đất đã thu hồi của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hoàng Hà)
6 2643 /QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đối với thửa đất số 187, thuộc Tờ bản đồ số 36 phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
7 2625/QĐ-UBND 08/08/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
8 2419/QĐ-UBND 25/07/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
9 2161/QĐ-UBND 04/07/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014
10 17/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4 Điều 5 của Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »