Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3135/QĐ-UBND 31/08/2020 Quyết định về việc Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
2 2867/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
3 2870/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
4 2688/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 2537/QĐ-UBND 21/07/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 2521/QĐ-UBND 20/07/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
7 1470/QĐ-STP 01/06/2020 Quyết định Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố năm 2020
8 1428/QĐ-STP 26/05/2020 Quyết định Phê duyệt Danh sách Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Minh Hóa
9 1319/QĐ-STP 13/05/2020 Quyết định Về việc công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020
10 706/QĐ-UBND 11/03/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »