Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3957/QĐ-UBND 21/10/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2 3771/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
3 3772/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
4 18/2020/QĐ-UBND 08/10/2020 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh
5 3740/QĐ-UBND 08/10/2020 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 3605/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định V/v Công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
7 2536/QĐ-STP 30/09/2020 Quyết định Phê duyệt Danh sách Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Đồng Hới
8 110/QĐ-HĐPH 07/09/2020 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-HĐ ngày 20/12/2017 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
9 109/QĐ-BCĐ 07/09/2020 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-BCĐ ngày 20/12/2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình 705 tỉnh Quảng Bình
10 2313/QĐ-STP 31/08/2020 Quyết định V/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Yên Minh
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »