Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 01/2021/TT-BTP 03/02/2021 Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.
2 3575/BTP-BTTP 25/09/2020 Công văn Về đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý
3 03/2019/TT-BTP 20/03/2019 Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
4 02/2019/TT-BTP 15/03/2019 Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
5 520/QĐ-BTP 05/03/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”
6 521/QĐ-BTP 05/03/2019 Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”.
7 709/KH-BTP 05/03/2019 Kế hoạch Thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên" năm 2019
8 708/KH-BTP 05/03/2019 Kế hoạch Thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021" năm 2019
9 707/KH-BTP 05/03/2019 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
10 519/QĐ-BTP 05/03/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
1 2 3 4 5 »