Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1676/KH-UBND 12/09/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh
2 158/KH-HĐPH 11/08/2022 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 1253/KH-UBND 13/07/2022 Kế hoạch Tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
4 1101/KH-UBND 23/06/2022 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022
5 1043/KH-UBND 16/06/2022 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
6 749/KH-UBND 09/05/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh
7 880/KH-STP 07/04/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 " tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
8 439/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉn Quảng Bình giai đoạn 2021-2025" năm 2022
9 387/KH-STP 02/03/2022 Kế hoạch Thực hiện Chuyển đổi số năm 2022
10 334/KH-STP 22/02/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »