Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 63/KH-UBND 14/01/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tintrong công tác phổ biến giáo dục pháp luật” năm 2021trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 77/KH-STP 12/01/2021 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
3 63/STP-XDKTVB 11/01/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2021 tại Sở Tư pháp
4 06/KH-UBND 05/01/2021 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 04/KH-UBND 04/01/2021 Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
6 3286/KH-STP 31/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
7 2237/KH-UBND 03/12/2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân
8 1979/KH-UBND 03/11/2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Sửa đỏi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
9 1906/KH-UBND 23/10/2020 Kế hoạch Tổng kết Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 1902/KH-UBND 22/10/2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »