Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 345/KH-STP 08/02/2021 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
2 327/STP-PBGDPL 04/02/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
3 11/KH-BCĐ 03/02/2021 Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
4 250/KH-STP 29/01/2021 Kế hoạch Thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tại Sở Tư pháp năm 2021
5 246/KH-STP 28/01/2021 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021
6 247/KH-STP 28/01/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021
7 116/KH-UBND 22/01/2021 Kế hoạch Triển khai công tác Tư pháp năm 2021
8 09/KH-HĐPH 22/01/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
9 95/KH-UBND 20/01/2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
10 80/KH-UBND 18/01/2021 Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »