Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 203/KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 150/KH-UBND 28/01/2022 Kế hoạch Triển khai công tác Tư pháp năm 2022
3 15/KH-HĐPH 18/01/2022 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình năm 2022
4 11/KH-HĐPH 14/01/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
5 2874/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoạch Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 3140/KH-STP 29/12/2021 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
7 3125/KH-STP 28/12/2021 Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Tư pháp giai đoạn 2021-2030
8 2298/KH-STP 12/10/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
9 2259/KH-STP 07/10/2021 Kế hoạch Đánh giá vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2021
10 2246/KH-STP 04/10/2021 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »