Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1334/BC-STP 02/08/2017 Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành từ 01/07/1989 đến 31/7/2017 liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi
2 148/BC-UBND 07/07/2017 Báo cáo Tổng kết 05 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
3 1156/BC-STP 07/07/2017 Báo cáo Kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia
4 1139/BC-STP 06/07/2017 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
5 127/BC-UBND 22/06/2017 Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” và 03 năm triển khai thực hiện Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 82/BC-HĐPH 20/06/2017 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
7 120/BC-UBND 19/06/2017 Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017
8 119/BC-UBND 19/06/2017 Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2017
9 114/BC-UBND 12/06/2017 Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai
10 99/BC-UBND 16/05/2017 Báo cáo tổng kết 10 năm (2007 - 2016) thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »