Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2189/BC-STP 22/10/2018 Báo cáo Về đánh giá kết quả phiếu khảo sát của công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 228 /BC-UBND 12/10/2018 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2018
3 225/BC-UBND 08/10/2018 Báo cáo kết quả công tác Thi hành án hành chính năm 2018
4 1731/BC-STP 29/08/2018 Báo cáo Kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và giúp xã Hồng Thủy đạt chuẩn nông thôn mới tháng 8/2018 và nhiệm vụ tháng 9/2018
5 108/BC-BCĐ 20/08/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018
6 184/BC-UBND 15/08/2018 Kết quả thực hiện thủ tục yêu cầu Toà án công nhận kết quả hoà giải thành ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 107/BC-BCSĐ 18/07/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
8 106 -BC/BCSĐ 17/07/2018 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân
9 146/BC-UBND 09/07/2018 Báo cáo tổng kết Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
10 135/BC-UBND 29/06/2018 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý II năm 2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »