Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 221/BC-STP 01/02/2018 Báo cáo Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo theo nội dung tại Nghị quyết 84/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ năm 2017
2 205/BC-HĐPH 31/01/2018 Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác PBGDPL và việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa tỉnh QB
3 158/BC-STP 25/01/2018 Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017
4 161/BC-STP 25/01/2018 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản
5 2432/BC-STP 29/12/2017 Báo cáo Kết quả khảo sát về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Bình
6 300 /BC-UBND 18/12/2017 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệptrên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 2321/BC-ĐKT 15/12/2017 Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội kết hợp với kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 2291/BC-STP 11/12/2017 Báo cáo Mức độ đạt các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
9 274/BC-UBND 29/11/2017 Báo cáo Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2011-2016 và 5 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL)
10 262/BC-UBND 23/11/2017 Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »