Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 131/BC-UBND 28/06/2018 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010-2018
2 122/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo đánh giá thực tiễn công tác giám định tư pháp phục vụ xây dựng Đề án đẩy mạnh xã hội giám định tư pháp
3 84/BC-HĐPH 25/06/2018 Báo cáo Kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2018
4 1041/BC-STP 04/06/2018 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018
5 84/BC-UBND 07/05/2018 Báo cáo Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
6 815/BC-STP 27/04/2018 Báo cáo Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2017
7 796/BC-STP 26/04/2018 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
8 797/BC-STP 26/04/2018 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Ban Thường vu Tỉnh ủy về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
9 32/BC-UBND 09/03/2018 Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
10 23/BC-BCĐ 07/03/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »