Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2187/BC-STP 22/11/2017 Tình hình đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 254/BC-UBND 20/11/2017 Báo cáo Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 251/BC-UBND 17/11/2017 Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017
4 252/BC-UBND 17/11/2017 Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và những khó khăn, vướng mắc
5 225/BC-UBND 19/10/2017 Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 228 /BC-UBND 19/10/2017 Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017
7 217/BC-UBND 11/10/2017 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017
8 182/BC-UBND 29/08/2017 Báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP
9 177/BC-UBND 24/08/2017 Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
10 1366/BC-STP 07/08/2017 Báo cáo Kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/07/1989 đến ngày 31/7/2017 liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »