Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 16

  • Hôm nay 4097

  • Tổng 7.264.675

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

14:10, Thứ Sáu, 22-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/3/2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 623/HĐPH về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật như sau:
1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, căn cứ quy định của Kết luận số 80-KL/TW, Công văn số 1027-CV/TU ngày 27/10/2020 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Luật PBGDPL, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 08/01/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, khảo sát, nắm bắt nhu cầu thực tiễn và căn cứ điều kiện, yêu cầu của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, chủ động tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện thông tin, phổ biến đầy đủ, toàn diện các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2023, 2024, những nội dung pháp luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội; pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Sở, ngành, đơn vị, địa phương năm 2024; Tiếp tục có các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL; căn cứ điều kiện thực tiễn, chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nội dung và hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án về lĩnh vực tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn tỉnh: Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024; thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024; Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 6 về Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; các Chương trình phối hợp liên ngành về công tác PBGDPL đã ký kết giữa các cơ quan, tổ chức; các đề án về PBGDPL khác đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương ban hành.
2. Công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành; Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025”; thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhằm bảo đảm xây dựng đội ngũ hòa giải viên hoạt động hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; kịp thời khen thưởng đối với tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; Phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn việc chi trả trả thù lao cho hòa giải viên trực tiếp tham gia hòa giải các vụ việc; Thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ, bộ đội biên phòng, công an xã, thẩm phán, hội thẩm nhân dân tham gia hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. 
3. Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, tập trung nhiệm vụ sau: Chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác này bằng hình thức phù hợp, có kế hoạch triển khai các giải pháp duy trì kết quả đạt chuẩn, đồng thời hỗ trợ cấp xã khắc phục các tiêu chí còn hạn chế hoặc chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kiểm tra việc tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không đúng quy định pháp luật; Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư 09/2021/TT-BTP bằng hình thức phù hợp./.

Ánh Ngọc
 

Các tin khác