Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 136

  • Tổng 7.459.355

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch về Năm an toàn giao thông 2024

16:46, Thứ Ba, 23-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BATGT ngày 09/01/2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình về Năm An toàn giao thông 2024, ngày 22/01/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-STP về Năm an toàn giao thông 2024.

Kế hoạch này yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lấy chỉ tiêu tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông làm tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động hằng năm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; việc triển khai Năm An toàn giao thông 2024 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong triển khai thực hiện kế hoạch.
Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025; Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới...
Kế hoạch đã đưa nội dung lồng ghép vào hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật về ATGT cho các đối tượng có liên quan; lồng ghép với các Chương trình, Đề án về PBGDPL để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, nhóm những người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT qua Bản tin Tư pháp, qua tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Facebook, Fanpage, Zalo...)…
                                   

Ánh Ngọc
 

Các tin khác