Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 3704

  • Tổng 7.264.282

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024

15:25, Thứ Năm, 7-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024, ngày 05/03/2024 UBND tỉnh đã có Công văn số 371/UBND-NCVX về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; nâng cao hiểu biết của các tầng lớp Nhân dân về quyền được yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tiến độ được giao trong Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện. Xác định đúng căn cứ, phạm vi về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi có vụ việc xảy ra; các cơ quan giải quyết bồi thường kịp thời thụ lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường phát sinh bảo đảm đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường cũng như trong quá trình giải quyết các vụ việc bồi thường theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường và bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức được giao phụ trách công tác bồi thường nhà nước bằng hình thức phù hợp. Chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh.

ĐH

Các tin khác