Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2069

  • Tổng 7.225.878

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác Bồi thường nhà nước năm 2018

9:8, Thứ Hai, 26-2-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để  tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN năm 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, ngày 12/2/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về thực hiện công tác Bồi thường nhà nước năm 2018.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 theo Kế hoạch số 1876/KH-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Gắn kết hoạt động bồi thường nhà nước với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.
Theo đó, năm 2018, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cácsở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 theo Kế hoạch số 1876/KH-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;  tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho công chức, viên chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số công việc cụ thể theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 40 của Luật TNBTCNN năm 2017; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường của nhà nước; rà soát, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong trường hợp cần thiết; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong phạm vi do mình quản lý; kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường trong trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 48 của Luật TNBTCNN mà không ra quyết định hủy; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước.
Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Phúc Huy

Các tin khác