Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2055

  • Tổng 7.225.864

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác Bồi thường nhà nước năm 2017

9:22, Thứ Tư, 8-3-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Để  thực hiện tốt Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 03/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về thực hiện công tác Bồi thường nhà nước năm 2017.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tổng hợp, đánh giá những khó khăn vướng mắc từ phía người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường, qua đó kịp thời đề xuất, góp ý trong việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước; gắn kết hoạt động quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.
Theo đó, năm 2017, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) sau khi Luật được Quốc hội thông qua; tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã; xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định; hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, giải đáp thắc mắc về việc tực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra; kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường; rà soát, thống kê, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công tác giải quyết bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; triển khai áp dụng và tổng kết 3 năm triển khai Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước.
Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Phòng HCTP

Các tin khác