Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 2260

  • Tổng 7.226.069

Tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020

8:55, Thứ Sáu, 17-1-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số số 38/KH-UBND về việc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020 nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào hoạt động hành chính, tố tụng và thi hành án được bồi thường khi Nhà nước gây thiệt hại; đồng thời gắn kết hoạt động bồi thường Nhà nước với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm thực hiện Luật TNBTCNN và văn bản hướng dẫn thi hành với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về vai trò, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và Nhân dân đối với TNBTCNN cũng như trách nhiệm giải quyết bồi thường khi phát sinh yêu cầu BTCNN của đơn vị, địa phương và của từng cá nhân vi phạm. Năm 2020, cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật TNBTCNN và một số văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND cấp huyện đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN; quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, nâng cao sự hiểu biết của các tầng lớp Nhân dân về quyền được yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành công vụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số công việc cụ thể theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 40 của Luật TNBTCNN; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường của Nhà nước; rà soát, công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong trường hợp cần thiết; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong phạm vi do mình quản lý.
Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND cấp huyện kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật; tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước; triển khai đánh giá, chấm điểm, xếp loại kết quả thực hiện...
                                                                             Hồng Luyến

Các tin khác