Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2472

  • Tổng 7.226.281

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức

15:30, Thứ Hai, 8-2-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 04/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện công tác Bồi thường Nhà nước năm 2021.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các hoạt động hành chính, tố tụng và thi hành án được bồi thường khi Nhà nước gây thiệt hại. Kế hoạch cũng nhằm gắn kết hoạt động bồi thường Nhà nước với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước.
UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 tại Công văn số 243/BTP-BTNN ngày 27/01/2021 của Bộ Tư pháp, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng mục đích đã đề ra trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực; việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở địa phương.
Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc thực hiện bồi thường Nhà nước phải chủ động, kịp thời, khách quan, đúng quy định.
Hồng Lựu
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác