Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2224

  • Tổng 7.226.033

Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

8:33, Thứ Sáu, 6-11-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để bảo đảm hiệu quả việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Tư pháp vừa có Công văn số 2760/STP-HCTP đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn và báo cáo kết quả năm 2020. 

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm công tác phổ biến, quán triệt pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong đó chú trọng phổ biến, tuyên truyền các văn bản mới như Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước và các nhiệm vụ theo Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp để đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.
Đồng thời, chủ động phối hợp trong việc cung cấp thông tin vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước phát sinh tại cơ quan, đơn vị hoặc trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với cơ quan giải quyết bồi thường và hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp (thông qua đầu mối Sở Tư pháp) để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết vụ việc, đảm bảo 100% các vụ việc phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án được giải quyết theo đúng quy định; quan tâm bố trí công chức có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm làm công tác bồi thường Nhà nước, bảo đảm sự ổn định;
Ngoài ra, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cử công chức tham gia đầy đủ, đúng thành phần các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất theo đúng quy định. 
Đoàn Hoà

Các tin khác