Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3431

  • Tổng 7.448.673

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp năm 2024

14:28, Thứ Hai, 24-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/6/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1616/KH-STP về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp năm 2024. 

Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tư pháp. Nội dung Kế hoạch gồm 6 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về hiệu quả, lợi ích của các DVCTT thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp, cách thức sử dụng DVCTT và thanh toán trực tuyến đến công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp. Tiếp tục rà soát các TTHC đã đủ điều kiện và kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa, sửa đổi quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ đối với các TTHC chưa đủ điều kiện thuộc lĩnh vực tham mưu quản lý (cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) để đưa vào triển khai xây dựng, cung cấp DVCTT toàn trình, một phần. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tái sử dụng tài liệu điện tử trong quá trình sử dụng DVCTT. Tiếp tục rà soát các DVC trực tuyến được giao tham mưu quản lý, giải quyết có yêu cầu nộp phí/lệ phí/nghĩa vụ ngân sách do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định để tham mưu đề xuất bổ sung chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của từng TTHC đã xây dựng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đến cuối năm 2024 đạt tối thiểu đạt 70%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu đạt 50%.. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin thiết yếu (máy vi tính, máy quét, thiết bị đọc QR/thẻ chip…) và kết nối internet băng rộng để bảo đảm hiệu quả thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và cung cấp DVC trực tuyến.
Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chủ động tham mưu triển khai các nội dung có liên quan theo Kế hoạch; phổ biến nội dung Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc tổ chức, đơn vị mình. Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho cơ quan có thẩm quyền./.

Nguyễn Thị Minh Hương

Các tin khác