Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 3204

  • Tổng 7.448.446

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2024

9:5, Thứ Sáu, 1-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 30/01/2024, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 277/KH-STP về Thực hiện chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tư pháp. Theo đó, Kế hoạch đã đặt ra 07 nhiệm vụ và 02 giải pháp thực hiện:

Thứ nhất, về nhiệm vụ: 
- Nhận thức số: Tăng cường phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về chuyển đổi số; vai trò, ý nghĩa của công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay thông qua các Hội nghị, buổi họp giao ban, Bản tin Tư pháp, Facebook: Phổ Biến Pháp Luật (Quảng Bình) và Fanpage: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Quảng Bình; Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. Triển khai có hiệu quả Ngày Chuyển đối số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2024.
- Thể chế số: Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại Sở Tư pháp.
- Hạ tầng số: Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, phát triển hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất bảo đảm đồng bộ, hiện đại phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
- Dữ liệu số: Duy trì khai thác các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực tư pháp từ Bộ Tư pháp, các cơ sở dữ liệu quốc gia và phối hợp với đơn vị có liên quan để tiếp tục xây dựng các phần mềm chuyên ngành khác trong lĩnh vực tư pháp.
- Nhân lực số: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động về kiến thức công nghệ thông tin cơ bản, kỹ năng số, kỹ năng khai thác internet và ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức phụ trách CNTT của các đơn vị.
- An  toàn thông tin mạng: Bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; Đầu tư trang thiết bị, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.
- Phát triển Chính quyền số: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc. 
Thứ hai về giải pháp:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp về vai trò, ý nghĩa của công tác chuyển đổi số.
- Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực thuộc ngành Tư pháp (thông qua mạng bưu chính công cộng, mạng xã hội, ứng dụng của doanh nghiệp).

Nguyễn Thị Minh Hương
 

Các tin khác