Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 3193

  • Tổng 7.448.435

Thành phố Đồng Hới triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong lĩnh vực Tư pháp

10:34, Thứ Năm, 7-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trọng tâm là thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, hướng đến mục tiêu 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp được triển khai dịch vụ công trực tuyến; tối ưu hóa quy trình giải quyết; giảm thời gian, phí, lệ phí thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện truy cập khác nhau, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong lĩnh vực Tư pháp để đưa ra các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong lĩnh vực Tư pháp.
Về mục tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến: (Nguồn: Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/02/2023)
- 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp được niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố và Bộ phận Một cửa các xã, phường đảm bảo thuận tiện trong việc tìm hiểu, khai thác và sử dụng của cá nhân, tổ chức.
- 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp được tiếp nhận và thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình, không để hồ sơ chậm trễ.
- 100% công chức Tư pháp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.
- 100% hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp phải được số hóa và trả kết quả giải quyết về kho dữ liệu của công dân.
- 100% hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính tại phòng Tư pháp và UBND các xã, phường phải được chứng thực điện tử.
- 100% thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại UBND thành phố và thủ tục đăng ký khai sinh mới tại UBND các xã, phường phải được tiếp nhận trực tuyến và thanh toán trực tuyến.
- 100% thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại UBND thành phố phải được tiếp nhận trực tuyến, trong đó, đảm bảo tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 80% trở lên.
- 80% thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại UBND thành phố được tiếp nhận trực tuyến, trong đó, đảm bảo tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.
- 80% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp tại UBND các xã, phường được tiếp nhận trực tuyến, trong đó, đảm bảo tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Đồng Hải hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch

- 100% thủ tục Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; thủ tục Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng phải được tiếp nhận trực tuyến trong đó, đảm bảo tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên.
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nêu trên, Thành phố đưa ra các giải pháp sau: (Nguồn: Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/02/2023)
Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tư pháp để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.
Thứ hai, 100% cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp phải gương mẫu đi đầu đăng ký tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời giới thiệu, hỗ trợ, hướng dẫn cho người thân, người dân và doanh nghiệp cùng thực hiện.
Thứ ba, nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong lĩnh vực Tư pháp.
Thứ tư, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến giải quyết thủ tục hành trong trong lĩnh vực Tư pháp.
Thứ năm, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc chứng thực bản sao điện tử; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong lĩnh vực Tư pháp.

                                     Nguyễn Ngọc Nam
                                                             Phòng Tư pháp thành phố Đồng Hới

 

Các tin khác