Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2248

  • Tổng 7.226.057

Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh

13:41, Thứ Sáu, 25-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 2349/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (HTĐT), đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Quyết định số 2168/QĐ-BTP nhằm xây dựng, hoàn thiện quản lý, kết nối, khai thác và chia sẻ Cơ sở dữ liệu HTĐT; hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu HTĐT đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử theo đúng quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Theo đó, các sở, ngành, địa phương tham gia góp ý Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan; xây dựng phương án triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo mức độ 3, 4 phù hợp với quy định tại Điều 12 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy; chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu phần mềm đăng ký HTĐT của tỉnh vào phần mềm đăng ký, quản lý HTĐT dùng chung của Bộ Tư pháp và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch HTĐT; xây dựng, triển khai Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu HTĐT; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa Cơ sở dữ liệu HTĐT với các Cơ sở dữ liệu Quốc gia, Cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu HTĐT; chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện nội dung theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng, tiến độ. Việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu HTĐT tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có của cơ quan, địa phương.
Minh Huyền
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác