Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1971

  • Tổng 7.121.717

Hội thảo khoa học “Quá trình hình thành và phát triển của ngành Tư...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-SKHCN ngày 06/02/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2018, ngày 22/01/2018...
Xem tiếp
Nhiệm vụ sự nghiệp khoa học công nghệ “Giải pháp nâng cao hiệu...   Tin mới
Ngày 21/11/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp khoa học công nghệ “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt...
Xem tiếp
Sở Tư pháp tổ chức nghiệm thu cơ sở Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 25A/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện năm 2015, ngày 31/10/2016, Sở Tư...
Xem tiếp
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn...   Tin mới
Hòa giải ở cơ sở là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, là hoạt động mang tính tự nguyện, tính xã hội và nhân văn sâu sắc. Hoạt động hòa giải ở cơ sở về bản chất là hướng dẫn,...
Xem tiếp