Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 4022

  • Tổng 7.264.600

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh

9:21, Thứ Hai, 15-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 09/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 607/KH-UBND triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai Luật Căn cước bảo đảm thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Nội dung Kế hoạch gồm 6 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, cụ thể: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan tổ chức và chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương có liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Căn cước; tiếp nhận, cấp phát tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.     

- Tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Căn cước.

- Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Bảo đảm điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ trong triển khai thi hành Luật Căn cước.

- Phối hợp kiểm tra thi hành Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công. Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai lên Chính phủ (qua Bộ Công an) đúng thời gian quy định./.

Nguyễn Thị Minh Hương

Các tin khác