Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 836

  • Tổng 7.232.006

Thông báo tuyển tư vấn Xây dựng Tài liệu tập huấn và truyền thông về các qui định pháp luật bảo vệ môi trường và tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường lần 2.

16:15, Thứ Tư, 29-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Nhiệm vụ tư vấn: Xây dựng Tài liệu tập huấn và truyền thông về các qui định pháp luật bảo vệ môi trường và tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường.

Chịu trách nhiệm trước: Giám đốc dự án

Giám sát: Ban quản lý dự án

 1. Thông tin chung
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn, ven biển và vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình thông qua thúc đẩy thực thi pháp luật và các chính sách bảo vệ môi trường” là một trong 12 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ với chủ đề tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam. Dự án do Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Môi trường Bền vững – SEEDS thực hiện trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022.
Nhằm tăng cường tiếp cận pháp luật thông qua truyền thông và tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng, cho đối tượng đích của Dự án. Dự án cần tuyển nhóm tư vấn thực hiện nhiệm vụ Xây dựng Tài liệu truyền thông pháp luật và tập huấn, hướng dẫn kỹ năng truyền thông, kỹ năng tư vấn pháp luật/hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường.
2. Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn:
Mục tiêu của hoạt động này là nhằm hoàn thiện một bộ Tài liệu tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức kiến thức pháp luật và tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường cho các học viên là tuyên truyền viên, cộng tác viên ở cơ sở (là hội viên Hội Luật gia, hòa giải viên ở cơ sở và sinh viên). Thông qua đó, các học viên được tập huấn, được hướng dẫn sẽ trở thành tập huấn viên và sử dụng Bộ Tài liệu để tiếp tục thực hiện truyền thông, tập huấn và hỗ trợ tư vấn pháp luật cho cộng đồng.
3. Yêu cầu: Kết quả của hoạt động này đáp ứng được các yêu cầu sau:
 Hoàn thiện 2 bộ Tài liệu sử dụng cho tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường và tài liệu hướng dẫn tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường;
 Tài liệu được trình bày dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ tra cứu; đảm bảo tính chính xác; đáp ứng kĩ thuật, mỹ thuật; tuân thủ các quy định về bản quyền, về sử dụng hình ảnh theo quy định của pháp luật và yêu cầu của nhà tài trợ; các files mềm được thiết kế đạt yêu cầu để in ấn, lưu trữ và trình chiếu slide.
 Nội dung tài liệu có lồng ghép yếu tố về giới yếu tố giới, dân tộc thiểu số và đảm bảo đầy đủ hai phần:
(i)Tài liệu hướng dẫn truyền thông và tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:
+ Tổng quan chung;
+ Luật Bảo vệ môi trường 2020, nhất là các quy định mới và các quy định về vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cộng đồng, của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo về môi trường;
+ Bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững; bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;
+ Các quy định khác có liên quan: Các quy định về giám sát xã hội đối với việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường, bảo vệ tính mạng sức khỏe và tài sản như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Luật quản lý tài sản công năm 2017…;
+ Các hành vi vi phạm về môi trường (tội phạm và hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường); Bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra. Các ví dụ minh họa.
+ Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo, tố giác tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
+ Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
(ii) Tài liệu hướng dẫn tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ cơ sở
+ Các quy định về tư vấn pháp luật và trợ giúp/ hỗ trợ pháp lý; Luật PBGD PL và các văn bản hướng dẫn thi hành của các văn bản trên;
+ Kỹ năng sử dụng các hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm truyền thông phù hợp đối tượng đích của dự án;
+ Các hình thức, quy trình tư vấn/ hỗ trợ pháp lý;
+ Các Kỹ năng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý; Kỹ năng đại diện trong/ngoài tố tụng;
+ Các ví dụ, tình huống cụ thể và cách xử lý, giải quyết;
+ Các biểu mẫu;
+ Sử dụng các sơ đồ, biểu đồ hoặc các lược đồ, hình ảnh đê ̉ mô tả, hướng dẫn các quy trình, thủ tục trong tư vấn, hỗ trợ pháp lývề bảo vệ môi trường.
Tổng dung lượng: tài liệu chia thành 2 bộ, mỗi bộ 80 trang A5.

4. Nhiệm vụ chung của tư vấn:
o Chuẩn bị và đệ trình bản đề cương kế hoạch xây dựng tài liệu.
o Biên soạn nội dung và thiết kế 2 bộ Tài liệu sử dụng cho tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường và tài liệu hướng dẫn tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường với đầy đủ nội dung và yêu cầu đã nêu ở điểm 3 của Bản tham chiếu này.
o Thực hiện tham vấn với Ban quản lý dự án, các đối tác ban ngành liên quan để xây dựng và hoàn thiện tài liệu.
o Hoàn thiện bản cuối cùng gồm bản thiết kế các files mềm đạt yêu cầu để in ấn, lưu trữ và trình chiếu slide.
5. Các kết quả cần tạo ra và bàn giao cho Dự án của tư vấn:
i) Đề cương tư vấn và kế hoạch triển khai hoạt động tư vấn.
ii) Files tài liệu được biên soạn và thiết kế hoàn thiện về nội dung hướng dẫn tập huấn và truyền thông về các qui định pháp luật bảo vệ môi trường và tư vấn pháp luật về bảo vệ môi trường.
iii) Các tài liệu phụ lục gồm hình ảnh, tranh vẽ, sơ đồ kèm theo tài liệu gồm các files mềm đạt yêu cầu để in ấn, lưu trữ và trình chiếu slide.
6. Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với BQLDA và cán bộ dự án trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn. Có thể làm việc với đối tác địa phương và các cộng tác viên pháp luật cơ sở khi cần tham vấn ý kiến địa phương.
7. Quy định về chi trả thù lao:
Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của quỹ JIFF. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA. Tổng chi phí cho gói tư vấn xây dựng bộ tài liệu này không quá 50 triệu đồng bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
8. Kế hoạch triển khai hoạt động:
- Thời gian triển khai hoạt động dự án biên soạn nội dung và thiết kế tài liệu dự kiến như sau:
Khoảng thời gian thực hiện Hoạt động
29/12/2021-05/01/2022 Thông báo tuyển tư vấn và nhận hồ sơ ứng tuyển tư vấn
05-09/01/2022 Xét hồ sơ tuyển chọn tư vấn và hợp đồng tư vấn
10-29/01/2022 Xây dựng hoàn thành nội dung và thiết kế các tài liệu
30/01/2022 Nghiệm thu kết quả hợp đồng tư vấn
9. Hậu cần và các vấn đề khác:
• BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong cả thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
• Tư vấn được coi là hoàn chỉnh khi bản thiết kế cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
• Tất cả các tài liệu thiết kế và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của Ban QLDA Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình.
10. Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất sẽ hợp tác với một nhóm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, truyền thông (bao gồm thiết kế ấn phẩm truyền thông) và hiểu biết sâu về bảo vệ môi trường.
Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
a) Có bằng đại học trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, môi trường, bình đẳng giới và truyền thông.
b) Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc với nhóm yếu thế, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
c) Có kinh nghiệm thực hiện xây dựng tài liệu hướng dẫn tập huấn, truyền thông và tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý.
d) Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng.
11. Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: seedsb@gmail.com và hoiluatgiaqb@gmail.com hoặc trực tiếp gửi hồ sơ đến văn phòng Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình, Tầng 3, số 135, đường Phạm Văn Đồng, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0912414863 hoặc 0913295058. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 05/01/2022.
. Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của nhóm chuyên gia.
- Đề xuất trước bản đề cương, mô tả bố cục, nội dung chính của Tập tài liệu và cách trình bày; kế hoạch công việc tư vấn.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
- Các sản phẩm điển hình có liên quan mà tư vấn đã thực hiện.
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.

Các tin khác