Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 813

  • Tổng 7.231.983

Thông báo tuyển chuyên gia thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn, ven biển và vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình thông qua thúc đẩy thực thi pháp luật và các chính sách bảo vệ môi trường”

8:40, Thứ Sáu, 10-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Nhiệm vụ tư vấn: Thực hiện khảo sát, đánh giá nhanh mức độ hiểu biết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân về bảo vệ môi trường và tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT).
Chịu trách nhiệm trước: Giám đốc dự án
Giám sát: Ban quản lý dự án

1.Thông tin chung
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE” được thực hiện trên cơ sở Hiệp định Tài chính số DCI-ASIE/2014/037-404 đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu ngày 2 tháng 12 năm 2015 và cụ thể hóa tại Quyết định số 2218/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn, ven biển và vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình thông qua thúc đẩy thực thi pháp luật và các chính sách bảo vệ môi trường” là một trong 12 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ với chủ đề Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam”. Dự án do Hội Luật gia chủ trì thực hiện trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới.
Mục tiêu tổng thể của dự án là “Giảm thiểu những tác hại do ô nhiễm môi trường đối với cuộc sống người dân và bảo vệ chính môi trường tự nhiên ở vùng nông thôn, ven biển và vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”. Nhằm đạt được mục tiêu tổng thể này, dự án hướng đến thực hiện 3 mục tiêu chính, bao gồm: 1) Tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan và nâng cao nhận thức của người dân và công chúng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo về tính cấp thiết trong việc bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm nghiêm trọng hơn; 2) Thúc đẩy thực thi Luật bảo vệ môi trường và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; 3) Trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường.
Hoạt động tư vấn Thực hiện khảo sát, đánh giá nhanh mức độ hiểu biết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân về bảo vệ môi trường và tình hình vi phạm pháp luật về BVMT thuộc trong chuỗi hoạt động của Dự án triển khai thực hiện từ tháng 11/2021 - tháng 10/2022. Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện dự án, Ban quản lý dự án có nhu cầu tuyển nhóm chuyên gia tư vấn để thực hiện khảo sát, đánh giá nhanh mức độ hiểu biết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân về BVMT và tình hình vi phạm pháp luật về BVMT.
Tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với nhóm cán bộ phụ trách của dự án. Các quyết định liên quan đến lập kế hoạch, nội dung và quy trình thực hiện sẽ được đưa ra sau khi có sự trao đổi phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý dự án và chuyên gia tư vấn.
2.Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn:
Mục tiêu chung của hoạt động đánh giá này là nhằm cung cấp thông tin cơ bản ban đầu cho dự án, một cách có phương pháp và khoa học, mô tả rõ ràng và bằng chứng cụ thể về hiện trạng mức độ hiểu biết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân về BVMT, tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm pháp luật về BVMT. Qua đó đưa ra các giải pháp can thiệp phù hợp với điều kiện đối tượng ở các vùng dự án.
Kết quả của hoạt động đánh giá này đáp ứng được các yêu cầu sau:
Xác định được mức độ hiểu biết về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhu cầu nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, các đối tượng và địa bàn thuộc phạm vi Dự án về Bảo vệ môi trường.
Xác định được hiện trạng về ô nhiễm môi trường, tình hình vi phạm pháp luật, quyền được hỗ trợ pháp lý và nhu cầu hỗ trợ pháp lý về Bảo vệ môi trường của người dân, cộng đồng dân cư, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, các đối tượng và địa bàn thuộc phạm vi Dự án.
Đề xuất cơ sở căn cứ về việc xây dựng tài liệu tập huấn và truyền thông, tư vấn pháp luật hiệu quả. Đồng thời đề xuất các hoạt động can thiệp của Dự án về bảo vệ môi trường phù hợp.
Đáp ứng yêu cầu về giới và các đối tượng, địa bàn trong phạm vi Dự án.
3.Nhiệm vụ chung của tư vấn:
oChuẩn bị và đệ trình bản đề cương nghiên cứu cụ thể và đề cương báo cáo cho Dự án để thống nhất về nội dung và phương pháp nghiên cứu. Bản đề cương phải bao hàm tất cả các lĩnh vực liên quan đến hoạt động nghiên cứu khảo sát, bao gồm mục tiêu nghiên cứu, khảo sát, phương pháp, khung thời gian, công tác hậu cần hợp lý hiệu quả và các giải pháp quản lý rủi ro hoạt động nghiên cứu khảo sát.
oChuẩn bị các công cụ phục vụ nghiên cứu, khảo sát như bảng câu hỏi, các bảng biểu thu thập thông tin đối với cá nhân và tổ chức tiếp cận nghiên cứu và cần lưu ý đến yếu tố giới và dân tộc.
oThực hiện vai trò tư vấn cho hoạt động triển khai nghiên cứu, khảo sát điều tra tại hiện trường và tiến hành theo phương pháp có sự tham gia.
oPhối hợp với các đối tác liên quan, chính quyền địa phương để thu thập các thông tin hiện có phục vụ cho nghiên cứu khảo sát.
oDự thảo báo cáo về các kết quả chính của đợt khảo sát và được gửi tới Ban quản lý dự án để nhận được ý kiến đóng góp. Sau đó tư vấn sẽ hoàn chỉnh báo cáo dựa trên các phản hồi nhận được.
oTrình bày các kết quả chính của đợt khảo sát trước các đối tác liên quan của dự án tại hội thảo (nếu có) của dự án nhằm thu thập các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng.
4.Các kết quả cần tạo ra và bàn giao của hoạt động tư vấn:
i)Đề cương nghiên cứu khảo sát và đề cương báo cáo.
ii)Công cụ nghiên cứu khảo sát và thu thập thông tin.
iii)Các bộ số liệu đã thu thập, các bằng chứng chứng minh số liệu thu thập.
iv)Báo cáo nghiên cứu khảo sát theo cấu trúc được thỏa thuận và các phụ lục.
5.Các đối tác liên quan:
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở các cấp, chính quyền địa phương các cấp, tổ chức doanh nghiệp, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
6.Quy định về chi trả thù lao:
Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của quỹ JIFF. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA.
7.Thời gian tư vấn và địa điểm:
-Thời gian thực hiện tư vấn dự kiến: Từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 01 năm 2022.
-Địa điểm nghiên cứu khảo sát: Tại 6 xã dự án gồm xã Hiền Ninh, Trường Xuân huyện Quảng Ninh; xã Tây Trạch, Lý Trạch huyện Bố Trạch; xã Quang Phú, phường Phú Hải thành phố Đồng Hới và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
8.Hậu cần và các vấn đề khác:
•BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
•Nghiên cứu được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
•Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của Ban quản lý dự án Hội Luật gia.
9.Yêu cầu đối với tư vấn:
Để thực hiện nhiệm vụ này, đề xuất sẽ hợp tác với nhóm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, phát triển cộng đồng, bình đẳng giới và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra khảo sát, nghiên cứu.
Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
a)Có bằng đại học trở lên về các chuyên ngành liên quan được đề cập trên và ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, phát triển cộng đồng, bình đẳng giới.
b)Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc tại các xã dự án huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới và cách tiếp cận cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng dân tộc thiểu số.
c)Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu, điều tra và sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp nghiên cứu có sự tham gia.
d)Có kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp và đưa ra đề xuất khuyến nghị.
e)Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng.
10.Kế hoạch triển khai dự kiến
Thời gian Hoạt động
06-17/12/2021Thông báo tuyển tư vấn và nhận hồ sơ ứng tuyển tư vấn
18-20/12/2021Xét hồ sơ tuyển chọn tư vấn và hợp đồng cho tư vấn
21-23/12/2021Hoàn thành kế hoạch, công cụ nghiên cứu khảo sát
24-30/12/2021Thu thập số liệu, khảo sát tại thực địa
02-07/01/2022Xử lý số liệu, viết báo cáo góp ý và hoàn thiện báo cáo
11.Hồ sơ ứng tuyển:
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: hoiluatgiaqb@gmail.com, hoặc trực tiếp gửi các văn bản trên đến văn phòng Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình, tại địa chỉ: Tầng 3, số 135, đường Phạm Văn Đồng, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 0913295058 hoặc 0912414863. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 15/12/2021.
12. Hồ sơ bao gồm:
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của các chuyên gia.
- Đề xuất đề cương thực hiện nghiên cứu khảo sát, đề cương báo cáo và kế hoạch công việc.
- Dự toán kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
- Các sản phẩm điển hình có liên quan mà tư vấn đã thực hiện.
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.

Các tin khác