Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình: Hội nghị tập...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; căn cứ Kế hoạch số 115/KH-TTGPL ngày 07/02/2024...
Xem tiếp
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai các hoạt động trợ giúp...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Công văn số 1918/BTP-TGPL ngày 10/6/2022...
Xem tiếp
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố...   Tin mới
Ngày 23/01/2024, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Bình (Hội đồng phối hợp liên ngành) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai...
Xem tiếp
Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp: kiểm tra công tác trợ giúp pháp...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CTGPL ngày 26/5/2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình, ngày 12/6/2023, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý do...
Xem tiếp